Reklamacje
 


1. Reklamację może złożyć każdy Klient zalogowany w systemie sklepreklamowy.com, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu sklepreklamowy.com kierując wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia na adres reklamacje@sklepreklamowy.com

2. Warunki zgłoszenia reklamacji:

a. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie sklepreklamowy.com oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować;

b. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności;

c. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta będzie rozpatrywana indywidualnie;

d. Terminy zgłoszenia reklamacji:

- Reklamację można złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana;

f. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00;

g. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia;

3. Warunki składania reklamacji na przesyłki:

a. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru:

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji sklepreklamowy.com do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń;

b. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki:

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do sklepreklamowy.com na koszt Odbiorcy;

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą;

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie sklepreklamowy.com. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

Aktualne promocje
Przesyłki