Regulamin sklepu

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego SklepReklamowy.com w tym sklepu działającego pod adresem www.SklepReklamowy.com, który to serwis prowadzony jest przez Sprzedającego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres wskazany został na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com

2.  Słownik pojęć wykorzystywanych w serwisie.

2.1 Sprzedający – Krzysztof Zieliński i Tomasz Zieliński - współwłaściciele TRISTart S.C., prowadzący działalność gospodarczą w Tychach, przy ul. Barona 30 (siedziba firmy);

2.2 Konsument  - osoba fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu działającego pod adresem: www.SklepReklamowy.com w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.3 Klient - osoba fizyczna, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nie będącą Konsumentem;

2.4 Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.SklepReklamowy.com;

2.5 Towar lub towary – rozumie się przez to towary (produkty) prezentowane na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży;

2.6 Cena podstawowa – cena netto towaru umieszczona obok informacji o towarze na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com, która nie uwzględnia kosztów dostarczenia towaru oraz podatku VAT, która to cena stanowi podstawę do określenia ceny sprzedaży towaru zamówionego przez Klienta;


2.7 Cena sprzedaży – cena brutto towaru, która uwzględnia wszystkie warunki realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy, która to cena została ustalona w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem;

2.8 Przewoźnik – firma kurierska współpracującą ze Sprzedającym tj. K-EX której Sprzedający, zgodnie z dyspozycją Klienta, zlecił dostarczenie zamówionego Towaru/ów na adres dostawy wskazany przez Klienta;


2.9 Koszt dostarczenia towaru - opłata za dostawę towaru do Klienta;

2.10 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego SklepReklamowy.com, złożone przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem;

2.11 Cookies – rozumie się przez to krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis www.SklepReklamowy.com i zapisywane po stronie Klienta w przypadku zawierania umów za pośrednictwem serwisu internetowego www.SklepReklamowy.com w formie przewidzianej niniejszym regulaminem;

2.12 Koszyk – moduł oprogramowania Sklepu umożliwiający ustalenie i modyfikację danych zamówienia Towaru w sklepie, w tym w szczególności: rodzaju i ilości zamawianego towaru, jak również ceny odpowiadającej cenie wskazanej na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com w momencie składania zamówienia przez Klienta oraz danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a mianowicie: imienia i nazwiska Klienta lub oznaczenia podmiotu nie będącego osobą fizyczną, jego nazwy i formy organizacyjno prawnej, siedziby, pełnego adresu, adresu dostawy Towaru, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu do kontaktu, NIP;

2.13 Regulamin - niniejszy Regulamin;

2.14 Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym;

2.15 Użytkownik - wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób korzystają z serwisu internetowego działającego pod adresem: www.SklepReklamowy.com

 

3. Informacje umieszczone na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie jest wystarczające do zawarcia umowy sprzedaży. Klient realizując procedurę złożenia zamówienia za pośrednictwem Koszyka bądź składając zamówienie w treści wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com składa sprzedającemu ofertę kupna określonego towaru.
 

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cech towarów oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego SklepReklamowy.com działającego pod adresem: www.SklepReklamowy.com. W przypadku zmiany cechy towaru po złożeniu zamówienia przez Klienta, jest on informowany o tej okoliczności za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po odebraniu zamówienia przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.
 

5. Ceny podstawowe wskazane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. O kosztach dostawy Klient jest informowany w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez Sklep do Klienta pocztą elektroniczną, bądź też w przypadku dokonywania zakupów Towarów poprzez ich dodanie do Koszyka, informacja o kosztach dostawy przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności. Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

 

II.  REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
 

1. Klient może składać zamówienia w sposób określony niniejszym Regulaminem przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu się na ww. stronie internetowej.

3. Klient może złożyć zamówienie poprzez
- dokonanie wyboru zamawianych Towarów za pośrednictwem Sklepu poprzez ich umieszczenie w Koszyku tj. dodanie do Koszyka i zatwierdzenie listy Towarów zgodnie z procedurą Sklepu,
- przesłanie zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com, w którym to zamówieniu wskazane zostaną przez Klienta: nazwy i ilości zamawianych Towarów oraz dane Klienta, adres dostawy, sposób dostawy oraz płatności.

4. Złożenie przez Klienta zamówienia w sposób przewidziany w powyższym punkcie, jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Powyższa oferta jest wiążąca od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem do momentu zakończenia procedury realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

5. Akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta następuje po wybraniu odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia za pośrednictwem Koszyka bądź poprzez potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej  www.SklepReklamowy.com.

6. Czynności rejestracyjne dokonywane są przez Klienta jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej w systemie informatycznym loginu i hasła. Po pierwszym użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

7. Zarówno login, jak i hasło mają charakter poufny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

 

 

III.  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 

1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie realizacji zamówienia wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, bądź na adres poczty elektronicznej lub nr faxu, z którego przesłano zamówienie, z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji oraz wskazaniem warunków jego realizacji, w tym ceny sprzedaży towaru, terminu wydania Towaru Przewoźnikowi oraz kosztów dostawy bądź terminu gotowości do wydania Towaru w siedzibie Sprzedającego, jak również zasad zapłaty i ceny sprzedaży. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w części REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ w punkcie 4.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest potwierdzić zamówienie zgodnie z procedurą Sklepu bądź zgodnie ze wskazówkami zawartymi w potwierdzeniu realizacji zamówienia otrzymanym od Sprzedającego oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu w sposób w nim przewidziany. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Klient potwierdzi zamówienie kończąc procedurę składania zamówienia za pośrednictwem Koszyka bądź prześle na adres poczty elektronicznej Sprzedającego potwierdzenie zamówienia.

3. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia poczynione pomiędzy Sprzedającym a Klientem w związku ze złożeniem zamówienia. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Sprzedający zamieszcza informacje o oferowanych przez niego Towarach na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com i sprzedaje ww. Towary za pośrednictwem Internetu. Ceny na ww. stronie internetowej zamieszczone są przy prezentacji danego Towaru:
- podawane są w złotych polskich,
- nie zawierają podatku VAT,
- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki,
- nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

5. Strony wiąże cena sprzedaży Towaru wskazana przez Sprzedającego na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com w momencie składania przez Klienta zamówienia, chyba że Strony poczynią w tym zakresie odrębne ustalenia.

6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności bądź w potwierdzeniu realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej.

7. Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
- złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
- co do których nie dokonano potwierdzenia zamówienia w sposób określony niniejszym Regulaminem,
- złożonych niezgodnie z niniejszym Regulaminem

9. Sprzedający realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Zamówienia realizowane są wg kolejności składanych zamówień.

11. Przekazanie Towaru Przewoźnikowi, celem jego dostarczenia Klientowi następuje w chwili skompletowania towaru, nie wcześniej jednak nim:
- zaksięgowana zostanie dokonana przez Klienta wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem bankowym) na podstawie faktury proforma 
- nastąpi potwierdzenie Zamówienia, chyba że Strony ustalą inaczej.

12. Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwa realizacja zamówienia przez Sprzedającego w podanym przez niego wcześniej terminie, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można przewidzieć tego terminu, wówczas Sprzedający będzie uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy sprzedaży. 

 

 

IV. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU 
 

1. Sprzedający dostarcza zamówiony przez Klienta towar za pośrednictwem Przewoźnika, na koszt Klienta. Sposób opakowania towaru zapewnia jego nienaruszalność.

2. Koszt dostawy Towaru przedstawiony jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, bądź w potwierdzeniu realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej.

3. Szczegółowe zasady i warunki doręczania przesyłek przez Przewoźnika określa Regulamin świadczenia usług przez Przewoźnika, dostępny na jego stronie internetowej tj. : www.k-ex.pl

4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz instrukcją montażu i obsługi (jeśli tego wymaga specyfika towaru) oraz dowodem sprzedaży, to jest fakturą VAT wystawiona zgodnie ze złożonym Zamówieniem.

5. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Towar może być odebrany osobiście przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej) w siedzibie lub magazynie Sprzedającego, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedającego dokładnego terminu odbioru drogą e-mailem bądź faxem.

7. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta, przy czym wskazane muszą być co najmniej dane odbiorcy i adres pocztowy dostawy. W miejscu dostawy wskazanym przez Klienta musi istnieć możliwość pokwitowania odbioru towaru przez odbiorcę.

8. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Towaru po jego wydaniu Przewoźnikowi spoczywa na Przewoźniku.

9. Wszystkie przesyłki nadawane przez Sprzedającego są ubezpieczone do wysokości wartości przesyłki netto.

10. Klient ma obowiązek dokonania kontroli stanu przesyłki (jej kompletności, nienaruszalności) i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem w obecności Przewoźnika doręczającego towar. Wszystkie rozbieżności winny być odnotowane w dokumencie dostawy.

11. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze Towaru, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie wskazania nowego terminu dostawy. W tym przypadku Klient zawsze ponosi koszt ponownego dostarczenia Towaru.

 

 

V. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
 

1. Zapłata ceny sprzedaży Towaru może być dokonana przez Klienta:
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury bądź faktury pro forma dostarczonej Klientowi przez Sprzedającego w formie elektronicznej na adres e-mail
- gotówką w przypadku odbioru osobistego, tj. płatność w siedzibie Sprzedającego,
- gotówką w przypadku dostarczenia Klientowi Towaru przez Przewoźnika (pobranie)

2. Jeśli Strony ustaliły termin płatności, bieg terminu liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT, a za dzień zapłaty uznawany jest dzień uznania rachunku Sprzedającego kwotą wynikającą z faktury VAT.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty przez Klienta ostatecznej ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Klient nie jest uprawniony rozporządzania Towarem do czasu zapłaty w całości ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do czasu zapłaty w całości ceny sprzedaży Towaru Klient nie może dysponować towarem ani przekazać go osobie trzeciej.

 

 

VI. REKLAMACJA TOWARU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO 
 

1. Sprzedający ponosi względem Klienta odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w Regulaminie.

2. Sprzedający odpowiada względem Klienta za wady fizyczne towaru. W przypadku wykrycia wady fizycznej Towaru Klient winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego na piśmie (reklamacja), listem poleconym wysłanym na adres Sprzedającego w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru.

3. Zgłaszając reklamację, w sposób opisany powyżej, Klient zobowiązany jest równocześnie odesłać Towar na adres Sprzedającego. Reklamowany Towar powinien zostać zwrócony do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. 

4. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o dalszym sposobie postępowania.

5. Po zgłoszeniu reklamacji Klient nie może użytkować towaru w jakikolwiek sposób, który może mieć wpływ na pogorszenie stanu Towaru.

6. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad, w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż czternaście dni roboczych od daty dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru przez Klienta.

7. Klient traci uprawnienia wynikające z rękojmi w razie:
- dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki towaru we własnym zakresie albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej,
- korzystania z towaru bądź jego przechowywania niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami,
- dokonania montażu towaru niezgodnie z instrukcją,
- niedopełnienia obowiązku kontroli stanu przesyłki i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności Przewoźnika, a jeśli wada została wykryta później – gdy nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie w terminie wskazanym powyżej w punkcie 2.

8. Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź wymiany Towaru.

9. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny sprzedaży Towaru.

 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Klient dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.SklepReklamowy.com wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu bądź podanych w zamówieniu przesłanym do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.), w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Sprzedający tj.: TRISTart S.C. Krzysztof Zieliński Tomasz Zieliński, 43-100 Tychy, ul. Barona 30, a także Przewoźnik, który przetwarza je w celu dostarczenia przesyłki do Klienta.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej  www.SklepReklamowy.com.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez administratorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych.

6. Klient może wyrazić dodatkowo zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu bądź w drodze odrębnego oświadczenia w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.


 

VIII. NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sprzedającego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w oknie umieszczonym na stronie internetowej  www.SklepReklamowy.com

2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sprzedającego korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w części OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w punkcie 3.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter lub poprzez wysłanie odrębnej informacji e-mail na adres bok@sklepreklamowy.com z prośbą o wykreślenie 

 

 

IX. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 
 

1. Klient zobowiązany jest :
- korzystać z serwisu www.SklepReklamowy.com zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
- pokryć koszty związane z korzystaniem z oprogramowania umożliwiającego korzystanie z serwisu www.SklepReklamowy.com np. koszty transmisji danych,
- podać w treści formularza zamówienia oraz w treści zamówienia dane zgodne ze stanem faktycznym,
- nie dokonywać fikcyjnych transakcji korzystając ze strony www.SklepReklamowy.com

2. Klient oświadcza, że wszystkie przekazane przez niego informacje w związku z korzystaniem przez niego z serwisu www.SklepReklamowy.com i w trakcie obsługi transakcji są prawdziwe i zgodne z jego wiedzą.

3. Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do czasowego zawieszenia proponowania zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów na czas wykonywania prac w zakresie technicznego utrzymania i modernizacji serwisu internetowego www.SklepReklamowy.com

4. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności podania nieprawdziwych danych.

5. Wszystkich Użytkowników serwisu www.SklepReklamowy.com obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze naruszającym prawo lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Poprawne korzystanie przez Użytkownika z serwisu www.SklepReklamowy.com uzależnione jest od spełnienia przez jego system informatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: tj. dostęp do internetu z jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego wyposażonego w przeglądarkę stron www.

2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną jest umożliwienie instalacji plików Cookies, które są instalowane systemie informatycznym Klienta w trakcie korzystania z serwisu www.SklepReklamowy.com.

3. Prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów oraz Użytkowników określone są niniejszym Regulaminem.

4. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzania w niniejszym Regulaminie zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

5. Powielanie i jakiekolwiek wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.SklepReklamowy.com zdjęć Towarów, elementów grafiki, materiałów reklamowych i informacyjnych - bez pisemnej zgody Sprzedającego, jest zabronione.

6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.SklepReklamowy.com formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

Aktualne promocje
Przesyłki